Derde graad - Humane wetenschappen

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 3 3
Duits 1 1
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 2 3
statistiek 1 1
sociologie en gedragswetenschappen 4 4
filosofie 2 2
kunstbeschouwing 1 1
financieel-economische vorming 1  
artistieke vorming 1 1
thematische keuze project   1
totaal aantal uren 32 32

 

Geïnteresseerd in de mens, zijn gedrag en de samenleving?

Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade. Je leert kijken en luisteren naar kunst en je leert de vorm, de inhoud de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.

Ten slotte ontwikkel je een wetenschappelijk begrippenkader met betrekking tot sociale en gedragswetenschappen en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving en politiek en de mens en zijn gedrag. Daartoe analyseer je wetenschappelijke theorieën.

De lesuren statistiek en artistieke vorming mikken op wat het hoger onderwijs verwacht.

In het zesde jaar is er een projectuur. Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.