CLIL

Wat is CLIL?

Zin in een talige uitdaging?
Zin in een Engelstalige uitdaging?
Nood aan versterking van je communicatieve vaardigheden?
Nood aan voorbereiding op uitwisselingsprogramma’s, debatteerwedstrijden, e-twinning?
Klaar voor ontmoetingen in een internationale context?
Klaar voor je toekomst in een geglobaliseerde wereld?
Kies voor CLIL … want talen tellen!

Sinds 2014 bestaat voor Vlaamse scholen de mogelijkheid om zaakvakken (bv. wetenschappen, geschiedenis, economie, esthetica, …) in een andere taal dan het Nederlands aan te brengen. Deze vorm van onderwijs heet CLIL: Content and Language Integrated Learning.

Onze school biedt sinds september 2016 verschillende zaakvakken in het Engels aan. Dat betekent niet dat het Nederlands helemaal niet meer gebruikt zal worden. De leraar zal in de CLIL-les het Engels en ondersteunend ook het Nederlands hanteren. Hij/zij kan de leerlingen ook beperkte taalactiviteiten aanbieden. Op die manier kunnen leerlingen de doelstellingen van het zaakvak bereiken en tegelijk hun kennis en vaardigheden van de Engelse taal aanscherpen.

Vakken en projecten in het Engels

Wie kiest voor een Engelstalig traject van onderstaande vakken, kiest meteen voor het volledige schooljaar. Overstappen naar het Nederlandstalige traject kan nooit in de loop van het schooljaar.

Wie tijdens het CLIL-traject gemotiveerd aan de slag gaat én blijft, krijgt de toelating om het traject in het volgende schooljaar verder te zetten in een ander vak.

 Eerste jaar

 1 lesuur per week 

 geschiedenis 

 Tweede jaar 

 1 lesuur per week 

 natuurwetenschappen 

 Derde jaar

 1 lesuur per week

 geschiedenis

 Vierde jaar

 2 lesuren per week 

 godsdienst 

Vijfde jaar 

 1 lesuur per week

 project economische actualiteit
 project toegepaste wetenschappen

Voor wie?

Alle leerlingen van de eerste en tweede graad krijgen de kans om een CLIL-traject te doorlopen op voorwaarde dat zij de Nederlandse taal voldoende beheersen en dat er een schriftelijk engagement is van leerling en ouders om dit traject voor een volledig schooljaar te doorlopen. De CLIL-keuze beloopt telkens één schooljaar, maar kan uiteraard verlengd worden. Wie gemotiveerd is en positief meewerkt, kan CLIL ook het daaropvolgende schooljaar opnemen.

Ook de leerlingen van het vijfde jaar van wie het project ‘onderzoeksvaardigheden actualiteit in de economie’ (5 EMT en 5 EWI) of het project ‘onderzoeksvaardigheden toegepaste wetenschappen’ (5 5 LWE, 5 MWE, 5 WEW6 en 5 WEW8) in het curriculum opgenomen is, komen in aanmerking voor een CLIL-versie van dat vak.

Voor elk zaakvak dat men via CLIL in het Engels kan volgen, bieden we datzelfde vak ook in het Nederlands aan.

CLIL3 klein

Door wie?

Onze CLIL-leraars beschikken naast hun lerarendiploma voor het zaakvak ook over een lerarendiploma Engels of over een officieel certificaat waaruit hun competentie Engels met inschalingsniveau C1 (van het Europees Referentiekader voor Talen) blijkt.

Daarnaast volgen zij opleidingen om de specifieke methodieken van het CLIL-onderwijs onder de knie te krijgen en onderhouden zij vakgerichte contacten met CLIL-collega’s uit andere scholen.

Cursusmateriaal

Omwille van die specifieke lesmethodieken ontwikkelen de CLIL-leraars eigen cursussen in het Engels, opgebouwd vanuit de leerplandoelstellingen van het zaakvak, maar met Nederlandstalige ondersteuning, afgestemd op de elementaire Engelse kennis en het taalniveau van de leerlingen. Alleen naslagwerken, zoals atlassen, zullen op de boekenlijst voorkomen.

Evaluatie

Overhoringen, taken, toetsen en proefwerken over de inhoud van het zaakvak zijn opgesteld in de Engelse taal, met Nederlandstalige ondersteuning waar nodig. Indien het Engels een hindernis vormt om de vragen te beantwoorden, mogen de CLIL-leerlingen (zonder impact op hun resultaten) op het Nederlands overgaan. Om de taalkundige vooruitgang in kaart te kunnen brengen, verwachten we wel dat de CLIL-leerlingen zoveel als mogelijk hun antwoorden in de Engelse taal formuleren. De resultaten van deze evaluaties worden uitsluitend toegekend op basis van de kennis en vaardigheden van het zaakvak.

Voor de evaluatie en rapportering van de Engelstalige component kiest De Bron voor een apart trimestrieel vorderingsrapport met aandacht voor de componenten lees- en luistervaardigheid, spreekvaardigheid en, waar mogelijk en aangewezen, ook schrijfvaardigheid. Een CLIL-getuigschrift in juni wordt de kroon op het werk.

Het CLIL-aspect speelt niet mee in de deliberatiebeslissing op het einde van het schooljaar.

CLIL2 klein

Waarom kiest De Bron voor CLIL?

Onze school heeft in de loop der jaren een sterk internationaliseringsbeleid uitgebouwd. We wisselen ‘live’ uit met een pak secundaire scholen verspreid over heel Europa en ook langs elektronische weg onderhouden onze leerlingen contacten met buitenlandse scholen. Daarnaast heeft De Bron een stevige traditie in het deelnemen aan conferenties die de officiële debatten van het Europese Parlement en de Verenigde Naties simuleren. Steeds verloopt de communicatie in het Engels.

Als aso-school slaan we een brug naar het hoger onderwijs. Engels is daar vaak de instructietaal en ook als onderzoekstaal blijft het Engels aan terrein winnen. Studenten worden er aangemoedigd om deel te nemen aan Erasmusprojecten of buitenlandse stages.

In deze context van mondialisering kiest De Bron binnen CLIL resoluut voor het Engels als onderwijstaal.

We zijn ervan overtuigd dat CLIL-leerlingen een betere taalbeheersing en verhoogde spreekdurf kunnen ontwikkelen en met een versterkt zelfvertrouwen nog beter voorbereid zullen zijn op de uitdagingen van onze geglobaliseerde samenleving.